• Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TMĐT và CNTT
  26/02/2013
  Căn cứ Nghị định số 95⁄2012⁄NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, ngày 29 tháng 01 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 669⁄QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT).

  Cục TMĐT và CNTT là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực TMĐT, ứng dụng CNTT trong ngành Công Thương và trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

  Cục TMĐT và CNTT có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước.

  Cục TMĐT và CNTT có nhiệm vụ xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách phát triển, hỗ trợ, tiêu chuẩn kỹ thuật về TMĐT và ứng dụng CNTT thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Ngoài ra, Cục cũng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chiến lược, đề án, cơ chế, chính sách về TMĐT và ứng dụng CNTT, sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn của Cục TMĐT và CNTT được quy định cụ thể tại Điều 2 trong Quyết định.

  Về cơ cấu tổ chức của Cục bao gồm 08 Phòng và 02 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Tin học và Trung tâm Phát triển TMĐT. Quyết định số 669/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TMĐT và CNTT có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2013.


  Nguồn: Vecita
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT