• Nghị quyết 30c⁄NQ-CP về triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015
  04/05/2012
  Ngày 04 tháng 5 năm 2012, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 30c⁄NQ-CP về triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và năm 2012. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa chủ trì Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có đại diện của Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội Vụ, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo, cán bộ đầu mối các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, phóng viên của một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, Thành phố Hà Nội và Bộ Công Thương.

  Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ra đời tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm hỗ trợ việc xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao thông qua việc đơn giản hóa, loại bớt những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

  Triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP, Bộ Công Thương đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015 và Kế hoạch năm 2012 nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công thương; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ngành từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hành chính… tạo sự tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước, tạo bước chuyển biến mới trong ngành Công Thương. Đồng thời Bộ Công Thương sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ công chức trong Bộ về cải cách hành chính, tăng cường sự hợp tác trong công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác truyền thông về cải cách hành chính. Theo Nghị quyết 30c/NQ-CP, Chương trình cải cách hành chính được chia ra làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2011 đến năm 2015; Giai đoạn 2 từ năm 2015 đến năm 2020.

  Với mục tiêu được đặt ra trong Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch năm 2012 tập trung vào các lĩnh vực sau:

  Cải cách thể chế;
  Cải cách thủ tục hành chính;
  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;
  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
  Cải cách tài chính công;
  Hiện đại hóa hành chính.
  Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin được giao nhiệm vụ chủ trì trong lĩnh vực hiện đại hóa hành chính. Tại Hội nghị, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã trình bày Kế hoạch hiện đại hóa hành chính giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch năm 2012. Theo kế hoạch này, để triển khai hiệu quả công tác hiện đại hóa hành chính cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác quản lý nhà nước và quản lý điều hành của Bộ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương; đẩy mạnh việc triển khai cung cấp trực tuyến các dịch vụ công ở mức độ 3 và mức độ 4 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý.


  Nguồn: Vecita
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT