HỎI ĐÁP
 • Các doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội sẽ phải đăng ký với Bộ Công Thương như thế nào?. (Nguyễn Hoàng Anh)
  Phản hồi
  Thuong nhân, t? ch?c dang ký sàn giao d?ch thuong m?i di?n t? v?i B? Công Thuong th?c hi?n th? t?c này tr?c tuy?n t?i C?ng thông tin Qu?n lý ho?t d?ng thuong m?i di?n t? www.online.gov.vn. H? so dang ký và quy trình dang ký th?c hi?n theo quy d?nh t?i M?c 2, Chuong II, Thông tu s? 47.
 • Những đối tượng nào phải tiến hành thủ tục đăng ký website TMĐT. (Nguyễn Hoài Thu)
  Phản hồi
  Các thuong nhân, t? ch?c ph?i ti?n hành dang ký n?u thuong nhân, t? ch?c dó ti?n hành: 1) Thi?t l?p website cung c?p d?ch v? thuong m?i di?n t?: Website cung c?p d?ch v? thuong m?i di?n t? du?c thi?t l?p nh?m cung c?p môi tru?ng cho các thuong nhân, t? ch?c, cá nhân khác ti?n hành ho?t d?ng thuong m?i, bao g?m các lo?i hình d?ch v? sau: - Sàn giao d?ch TMÐT - Website khuy?n m?i tr?c tuy?n - Website d?u giá tr?c tuy?n 2) Ðang ký ho?t d?ng dánh giá tín nhi?m website TMÐT.
 • Những đối tượng nào phải tiến hành thủ tục Thông báo website TMĐT với Bộ Công Thương?. (Nguyễn Thái Nam)
  Phản hồi
  T?t c? các thuong nhân, t? ch?c, cá nhân ph?i ti?n hành thông báo v?i B? Công Thuong v? các website TMÐT bán hàng do chính thuong nhân, t? ch?c, cá nhân thi?t l?p d? ph?c v? ho?t d?ng xúc ti?n thuong m?i, bán hàng hóa ho?c cung ?ng d?ch v? c?a mình.
 • Người bán trên mạng xã hội có phải đăng ký với Bộ Công Thương theo Thông tư số 47 hay không?. (Trần Đức Huy)
  Phản hồi
  Ngu?i bán hàng trên m?ng xã h?i không ph?i dang ký v?i B? Công Thuong.
 • Nếu như đến ngày 20/1/2015, khi Thông tư số 47 có hiệu lực, các mạng xã hội nếu chưa đăng ký với Bộ Công Thương sẽ bị xử lý ra sao? Họ có bị xử phạt hay không?. (Trần Lanh)
  Phản hồi
  Các ch? s? h?u m?ng xã h?i có ho?t d?ng du?i hình th?c sàn giao d?ch thuong m?i di?n t? không tuân th? vi?c dang ký v?i B? Công Thuong s? b? x? ph?t theo quy d?nh t?i Ngh? d?nh 185/2013/NÐ - CP quy d?nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong ho?t d?ng thuong m?i, s?n xu?t, buôn bán hàng gi?, hàng c?m và b?o v? quy?n l?i ngu?i tiêu dùng. C? th?, theo kho?n 3a, Ði?u 81: Thi?t l?p website cung c?p d?ch v? TMÐT khi chua du?c xác nh?n dang ký theo quy d?nh s? b? x? ph?t t? 40 – 60 tri?u d?ng.
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG