• Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025
    03/12/2019
    Ngày 27 tháng 9 năm 2019 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52/NQ-TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó nêu rõ “tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao”. Thương mại điện tử là một trong 11 ngành ưu tiên được xác định cần ưu tiên phát triển.

    Thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, tiếp nối Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Công Thương đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, nhằm kế thừa các kết quả đạt được trong những giai đoạn trước, đẩy mạnh phát triển TMĐT như một trong các lĩnh vực ưu tiên của CMCN 4.0, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa và thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực khác trong nền kinh tế số. (tải về Dự thảo 1.0 tại đây).


    Bộ Công Thương đề nghị quý Cơ quan, Đơn vị gửi ý kiến góp ý về hồ sơ Quyết định. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số), bản mềm gửi qua email: hanglthu@moit.gov.vn(024.222.05.401) trước ngày 31 tháng 01 năm 2020 để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


    Nguồn: iDEA
Tin mới
Tin tức
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT