CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CỦA CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KINH TẾ SỐ

  (Theo Quyết định số 2642/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của
  Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
  Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số)

   

   

  Điều 1. Vị trí và chức năng

  1. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực thương mại điện tử; chuyển đổi số, phát triển kinh tế số ngành Công Thương; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

  2. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam E-commerce and Digital.

  Economy Agency.

  Tên viết tắt: iDEA

  Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách và pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử, các chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số ngành công thương.

  2. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển, tiêu chuẩn kỹ thuật về thương mại điện tử và kinh tế số, chuyển đổi số ngành công thương.

  3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp về hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số, chuyển đổi số ngành công thương, các văn bản cá biệt và văn bản nội bộ theo quy định của pháp luật.

  4. Về quản lý hoạt động thương mại điện tử:

  a) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng để trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, kế hoạch, cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ và phát triển thương mại điện tů;

  b) Hướng dẫn, thẩm định, chỉ đạo, theo dõi, dôn dốc, kiểm tra, tổng kết tinh hình thực hiện các chiến lược, kế hoạch, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực thương mại điện tử;

  c) Hướng dẫn, kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động thương mại điện tử; quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số theo quy định của pháp luật;

  d) Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về thương mại điện tử;

  đ) Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thông báo, đăng ký website, ứng dụng thương mại điện tử; đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website, ứng dụng thương mại điện tử; đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chúng thực hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị về thương mại điện tử theo thẩm quyền;

  e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phát hiện và xử lý các website, ứng dụng thương mại điện tử vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng;

  g) Tham mưu quản lý Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia; chủ trì hoặc tham gia triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển thương mại điện tử;

  h) Thẩm định các dự án, đề án, chương trình liên quan đến thương mại điện tử theo thẩm quyền;

  i) Chủ trì hoặc tham gia triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng dụng và phát triển thương mại điện tử. Tham mưu cho Bộ trưởng quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thương mại điện tử;

  k) Tham gia xây dựng, thẩm định các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích trong thương mại điện tử.

  3. Về phát triển thương mại điện tử và kinh tế số

  a) Chủ trì, xây dựng, thực hiện các hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử;

  b) Tổ chức thực hiện các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và định hướng hoặc tham gia triển khai các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng ứng dụng thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong ngành công thương hoặc hoạt động hồ trợ ứng dụng và phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và chuyển đổi số theo thẩm quyền;

  c) Nghiên cứu, xây dựng, vận hành ứng dụng thí điểm (sandbox) nền tảng số mới hỗ trợ phát triển kinh tế số, chuyển đổi số ngành công thương;

  d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ phát triển hạ tầng công nghệ hỗ trợ các hoạt động liên quan đến logistics phục vụ phát triển thương mại điện tử trong nước và quốc tế,

  đ) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng để trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chiến lược, giải pháp, chính sách, cơ chế nhằm định hướng phát triển các ứng dụng kinh tế số trong ngành công thương, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quá trình chuyển đổi số;

  e) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất khung pháp lý điều chỉnh những mô hình, phương thức kinh doanh mới trên nền tầng ứng dụng công nghệ số;

  g) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách, pháp luật và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử và kinh tế số cho doanh nghiệp và cộng đồng;

  h) Xây dựng, phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số trong ngành công thương, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để phát triển liên kết chuỗi giá trị, phát triển thị trường, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu;

  i) Thiết lập và vận hành những hạ tầng công nghệ số thiết yếu cho hoa động thương mại điện tử và kinh tế số; chủ trì, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tín nhiệm trong thương mại điện tử; xây dựng khung kiến trúc và nền tảng kỹ thuật dùng chung cho các mô hình kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số;

  k) Chủ trì hoặc tham gia triển khai các dự án, đề án, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực số và tham gia các hoạt động kinh tế số; ông dụng thương mại điện tử và công nghệ số;

  l) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ phát triển nền tảng hỗ trợ giao dịch điện tử toàn trình trong ngành công thương bao gồm: giao kết, hợp đồng điện tử; hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tranh chấp trực tuyến và các hoạt động liên quan khác;

  m) Phát triển và thúc đẩy ứng dụng bảo đảm giao dịch trong thương mại điện tử thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thương mại điện từ và kinh tế số;

  n) Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, phát triển và cung ứng các sản phẩm, giải pháp lỗi cho ứng dụng thương mại điện tử và kinh tế số của doanh nghiệp;

  o) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ xây dựng, thu thập, giám sát, phân tích và khai thác dữ liệu ngành công thương, phục vụ công tác hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về kinh tế số;

  p) Triển khai nhiệm vụ thống kê, chương trình thống kê quốc gia về thương mại điện tử; Xây dựng Sách trắng thương mại điện tử và công bố thông tin về thị trường thương mại điện tử, danh sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường thương mại điện tử hàng năm.

  6. Về triển khai chuyển đổi số ngành công thương

  a) Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ diện tử, chính phủ số;

  b) Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; thuê, mua sắm đối với dịch vụ công nghệ thông tin, phát triển phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu ngành Công Thương, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, lưu trữ thông tin, dữ liệu tại Bộ Công Thương; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá sau khi được phê duyệt;

  c) Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Công Thương; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, triển khai kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin quốc gia và với các Bộ, ngành, địa phương;

  d) Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chính phủ điện tử, chính phủ số ngành Công Thương, các quy định về kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ, ngành Công Thương; hướng dẫn mô hình quản trị dữ liệu thúc đẩy việc khai thác, sử dụng, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ;

  đ) Tổ chức quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong giao dịch điện tử của Bộ

  e) Giám sát, đôn đốc công tác bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống thông tin; thẩm định về an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin thuộc Bộ theo thẩm quyền;

  g) Tổ chức triển khai xây dựng, quản lý, duy trì và vận hành các nền tảng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thống tin và truyền thống, trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, phần mềm dùng chung của Bộ phục vụ chuyển đổi số tại Bộ Công Thương;

   

  h) Chủ trì xây dựng, trình ban hành các tiêu chí, chỉ số và hướng dẫn, tổ chức đánh giá, xếp hạng các chỉ số hoặc bộ chỉ số về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, mức độ phát triển chính phủ điện tử, mức độ chuyển đổi số, mức độ số hóa trong hoạt động của Bộ, mức độ sử dụng và hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các dịch vụ công trực tuyến,

  i) Chủ trì xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Bộ; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tin học hóa trong các quy trình nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ hành chính công:

  k) Thực hiện chức năng là đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số của Bộ Công Thương;

  l) Thực hiện chức năng là đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của Bộ Công Thương;

  m) Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Công Thương.

  8. Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử và kinh tế số

  a) Tổ chức phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về các văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ, chuyên môn về thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin và chuyển đổi số cho các cán bộ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật ngành Công Thương;

  b) Triển khai công tác tư vấn, đào tạo ngắn hạn, tập huấn, nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn về thương mại điện tử và chuyển đổi số theo thẩm quyền cho doanh nghiệp và cộng đồng; cấp các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ đào tạo theo thẩm quyền.

  9. Về khoa học và công nghệ

  a) Tổ chức nghiên cứu và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, ủng dụng tiến bộ kỹ thuật về thương mại điện tử, kinh tế số và chuyển đổi số trong ngành công thương;

  b) Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chi tiêu kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh tế số và chuyển đổi số trong ngành công thương.

  10. Về hợp tác quốc tế

  a) Chủ trì hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại điện tử, thương mại số và phát triển kinh tể số ngành công thương;

  b) Làm đầu mối tham gia các nhóm làm việc về thương mại điện tử, thương mại số, kinh tế số trong các thể chế hợp tác song phương, đa phương, khu vực và các tổ chức quốc tế có liên quan; tham gia các cơ chế hợp tác xuyên biên giới về thuận lợi hóa thương mại điện tử và phát triển kinh tế số;

  c) Tham gia các nhóm dàm phán và thực thi các cam kết về thương mại điện tử, thương mại số, kinh tế số trong Hiệp định thương mại tự do; d) Trịnh Bộ trưởng ký kết hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ký kết hoặc tham gia các thoả thuận quốc tế liên quan đến thương mại điện tử và kinh tế số;

  d) Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án tài trợ của nước ngoài, các tổ chức quốc tế về phát triển thương mại điện tử và kinh tế số;

  e) Tham gia các cơ chế giải quyết tranh chấp xuyên biên giới trong thương mại điện tử.

  11. Tham mưu quản lý nhà nước và theo dõi hoạt động của các Hội, Hiệp hội ngành nghề hoạt động trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

  12. Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, đánh giá tình hình hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số, chuyển đổi số trong ngành công thương và trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

  13. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đề xuất biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

  14. Xây dựng và thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu và nội dung Chương trình cải cách hành chính của Bộ. 15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ về thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

  16. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được phân bố theo quy định của pháp luật.

  17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

   

  Điều 3. Cơ cấu tổ chức 1. Bộ máy giúp việc Cục trưởng:

  a) Văn phòng;

  b) Phòng Chính sách;

  c) Phòng Hợp tác quốc tế;

  d) Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

  đ) Phòng Kinh tế số;

  e) Phòng Chính phủ số.

  2. Tổ chức sự nghiệp thuộc Cục:

  a) Trung tâm Phát triển thương mại điện tử;

  b) Trung tâm Tin học và Công nghệ số.

  Việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc Cục do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định theo đề nghị của Cục trưởng.

  Điều 4. Lãnh đạo Cục

  1. Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

  2. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

  3. Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục theo phân cấp quản lý của Bộ.

  4. Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ cấp phòng hoặc tương đương thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Công Thương.

  5. Cục trường chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

   

GIỚI THIỆU
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Thương mại điện tử Việt Nam 2023
Ngày đăng: 25/07/2023
+ Chi tiết
Báo cáo tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành Công Thương
Ngày đăng: 26/12/2022