CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CỦA CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KINH TẾ SỐ

  (Theo Quyết định số 3839/QĐ-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2017 của
  Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
  Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số)

   

  Điều 1. Vị trí và chức năng

  1. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử và hoạt động kinh tế số; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng.

  2. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước. 

  Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam E-commerce and Digital Economy Agency.

  Tên viết tắt: iDEA

  Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, cơ chế, chính sách phát triển, tiêu chuẩn kỹ thuật về thương mại điện tử và hoạt động kinh tế số thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

  2. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật về thương mại điện tử và kinh tế số sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động thương mại điện tử, kinh tế số, các văn bản cá biệt và văn bản nội bộ theo quy định của pháp luật.

  4. Về quản lý hoạt động thương mại điện tử:   
  a) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng để trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, kế hoạch, cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ và phát triển thương mại điện tử;
  b) Hướng dẫn, thẩm định, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện các chiến lược, kế hoạch, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực thương mại điện tử;
  c) Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về thương mại điện tử đối với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên phạm vi cả nước; thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về thương mại điện tử;
  d) Là đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký, thông báo và cấp phép cho hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại điện tử theo thẩm quyền;
  đ) Tham mưu quản lý Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia; chủ trì hoặc tham gia triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển thương mại điện tử; 
  e) Thẩm định các dự án, đề án, chương trình liên quan đến thương mại điện tử theo thẩm quyền;
  g) Chủ trì xây dựng và triển khai nhiệm vụ thống kê, chương trình thống kê quốc gia về thương mại điện tử;
  h) Chủ trì hoặc tham gia triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng dụng và phát triển thương mại điện tử. Tham mưu cho Bộ trưởng quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thương mại điện tử.

  5. Về phát triển thương mại điện tử và kinh tế số
  a) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng để trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chiến lược, giải pháp, chính sách, cơ chế nhằm định hướng phát triển các ứng dụng kinh tế số, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quá trình chuyển đổi số;
  b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất khung pháp lý điều chỉnh những mô hình, phương thức kinh doanh mới trên nền tảng ứng dụng công nghệ số;
  c) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách, pháp luật và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử và kinh tế số cho doanh nghiệp và cộng đồng;
  d) Nghiên cứu, phát triển và đưa vào triển khai các công nghệ số để hỗ trợ doanh nghiệp kết nối theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế;
  đ) Thiết lập và vận hành những hạ tầng thiết yếu cho hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số; xây dựng khung kiến trúc và nền tảng kỹ thuật dùng chung cho các mô hình kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số;
  e) Chủ trì hoặc tham gia triển khai các dự án, đề án, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực số và tham gia các hoạt động kinh tế số;
  g) Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, phát triển và cung ứng các sản phẩm, giải pháp lõi cho ứng dụng thương mại điện tử và kinh tế số của doanh nghiệp;
  h) Đầu mối phối hợp với các bộ ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan đẩy mạnh việc cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;
  i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ xây dựng và khai thác dữ liệu lớn ngành công thương, phục vụ công tác hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về kinh tế số.

  6. Về dịch vụ công trực tuyến và phát triển chính phủ điện tử
  a) Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu, chương trình hành động và các đề án, quyết định, chỉ thị về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử ngành công thương; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
  b) Xây dựng, tổ chức triển khai và duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương;
  c) Chủ trì xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng Chính phủ điện tử ngành công thương; trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ, ngành công thương với các đơn vị ngoài Bộ và các đối tác nước ngoài;
  d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật phục vụ việc cung cấp trực tuyến các dịch vụ công ngành công thương; làm đầu mối phối hợp và kết nối kỹ thuật với Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN;
  đ) Giám sát hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc ngành công thương; hướng dẫn xây dựng, thẩm định các chương trình, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ; 
  e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước và xây dựng Chính phủ điện tử ngành công thương;
  g) Tổ chức quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong giao dịch điện tử của Bộ;
  h) Giám sát, đôn đốc công tác bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống thông tin; thẩm định về an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin thuộc Bộ theo thẩm quyền.

  7. Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử và kinh tế số
  a) Tổ chức phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về các văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ, chuyên môn thương mại điện tử và công nghệ số cho công chức làm công tác thương mại điện tử và kinh tế số ngành Công Thương;
  b) Triển khai công tác tư vấn, đào tạo ngắn hạn, tập huấn, nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn về thương mại điện tử và kinh tế số cho doanh nghiệp và cộng đồng; cấp các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ đào tạo theo thẩm quyền.

  8. Về khoa học và công nghệ
  a) Tổ chức nghiên cứu và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về thương mại điện tử và kinh tế số trong ngành công thương;
  b) Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số.

  9. Về hợp tác quốc tế
  a) Chủ trì hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại điện tử, phát triển kinh tế số;
  b) Làm đầu mối tham gia các nhóm làm việc về thương mại điện tử, kinh tế số trong các thể chế hợp tác đa phương và khu vực; tham gia các cơ chế hợp tác xuyên biên giới về thuận lợi hóa thương mại điện tử và phát triển kinh tế số;
  c) Trình Bộ trưởng ký kết hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ký kết hoặc tham gia các thoả thuận quốc tế liên quan đến thương mại điện tử và kinh tế số;
  d) Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án tài trợ của nước ngoài, các tổ chức quốc tế về phát triển thương mại điện tử và kinh tế số. 

  10. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hội/hiệp hội ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

  11. Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, đánh giá tình hình hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số trong ngành công thương và trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

  12. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đề xuất biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

  13. Xây dựng và thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu và nội dung Chương trình cải cách hành chính của Bộ. 

  14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ về thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

  15. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

  16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

  Điều 3. Cơ cấu tổ chức

  1. Bộ máy giúp việc Cục trưởng:
  a) Văn phòng;
  b) Phòng Chính sách;
  c) Phòng Hợp tác quốc tế;
  d) Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử;
  đ) Phòng Nghiên cứu ứng dụng kinh tế số;
  e) Phòng Dịch vụ công và Chính phủ điện tử.

  2. Tổ chức sự nghiệp thuộc Cục:
  a) Trung tâm Phát triển thương mại điện tử; 
  b) Trung tâm Tin học và Công nghệ số.

  Việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc Cục do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định theo đề nghị của Cục trưởng. 

  Điều 4. Lãnh đạo Cục

  1. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

  2. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

  3. Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục theo phân cấp quản lý của Bộ.

  4. Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc Cục theo phân cấp quản lý của Bộ.

  5. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

   

GIỚI THIỆU
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2021
Ngày đăng: 14/07/2021
+ Chi tiết
Sách trắng Thương mại điện tử 2020
Ngày đăng: 24/07/2020