Tìm kiếm
Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
01/2022/TT-BCT Thông tư số sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 18/01/2022
85/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử 25/09/2021
1163/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" 13/07/2021
20/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử 18/03/2020
51/2010/NĐ-CP Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 28/05/2018
106/2011/NĐ-CP Nghị định số 106/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 25/05/2018
59/2015/TT-BCT Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 31/12/2015
124/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015
07/2015/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển TMĐT quốc gia 02/03/2015
47/2014/TT-BCT Thông tư quy định về Quản lý website thương mại điện tử 05/12/2014
185/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/11/2013
12/2013/TT-BCT Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử 20/06/2013
52/2013/NĐ-CP Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử 16/05/2013
09/2008/TT-BCT Thông tư số 09⁄2008⁄TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử 16/05/2013
DT/2013/TT-BCT Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website TMĐT, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm và công bố thông tin trên Cổng thông tin về Quản lý hoạt động TMĐT 17/04/2013
669/QD-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CụcTMĐT và CNTT 29/01/2013
DT/2012/NĐ-CP Dự thảo 2 - Nghị định về thương mại điện tử 23/07/2012
984/QĐ-UBND Quyết định về việc Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015 29/06/2011
520/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015 28/01/2011
46/2010/TT-BCT Thông tư số 46/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. 31/12/2010
06/2008/NĐ-CP Nghị định số 06/2009NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại 16/01/2008
Danh mục
TRA CỨU
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
LIÊN KẾT
ẤN PHẨM